031-36633260
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

خدمات روان شناختي ويژه ي بانوان باردار

سلامت روان مادر و جنين

.اگر شما خانم مضطرب و نگرانی هستید ،این اضطراب و نگرانی سبب میشود که شما با ترمزِ روانی زندگی کنید. یعنی همیشه در حالیکه یک پایِ شما رویِ گازِ زندگی است پایِ ديگرِ شما رویِ ترمزِ زندگیست . 🔺بنابراین با سرعتی که گاز میدهید حرکت نخواهید کرد. چون هم ترس از شکست دارید و هم ترس از اشتباه و این دو موضوعی است که همیشه برایِ شما مطرح است. و بسیاری از اوقات اضطرابی که من و شما داریم ذره ذره دیر یا زود تبدیل به نوعی افسردگی میشود و اصولاً ما یک مقدار بدبین و منفی میشویم و خودمان را جمع و جور میکنیم خیلی امیدوار نیستیم و حاضر به قبولِ خطر و ریسک نمیشویم و در نتیجه یک زندگیِ بسته با پای شکسته خواهیم...