031-36633260
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

سركار خانم دكتر آصفه مژده

روان پزشك و متخصص اعصاب و روان