031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

سرکار خانم دکتر فخرزارع

دکترای روان شناسی سلامت ؛ تخصص: زوج درمانی و مشاوره ازدواج و روابط خانواده