031-36614176 - 09135586466
اصفهان، چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، ساختمان اداری نیکبخت، طبقه 6 واحد 308

سركار خانم دكتر آصفه مژده

متخصص اعصاب و روان و روانپزشكی

لازم به توضیح است که: تمامی همکاران روان شناس در مرکز مشاوره تخصصی روانشناختی فصل نو ، در همه حیطه های درمانی و مشاوره ، مراجعین خود را بر اساس نیاز و طبق مصاحبه بالینی دقیق ، ارجاع میدهند.