031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

سركارخانم دكتر زهرا اخوندی

دكتراي تخصصي روانشناسي، تخصص: رواندرمانگر، فردی